Header foto
Diensten

Klik op de pijlen hieronder en vind de dienst die heb beste bij je past. De diensten zijn onderverdeeld in drie doelgroepen: ‘kinderen en jongeren’, ‘volwassenen’ en ‘scholen’. Schrijf je vervolgens hier vrijblijvend in.

Kinderen en jongeren

Bij Metavidu mag je jezelf zijn, samen met ontwikkelingsgelijken. Begeleiders en behandelaars bij Metavidu zijn gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en alles wat daarmee te maken heeft. Je wordt gezien en erkend. Afhankelijk van de hulpvraag/behoefte is er binnen Metavidu mogelijkheid tot dagopvang en buitenschoolse opvang, dagbesteding, huiswerkbegeleiding, diverse begeleidingsgroepjes en verschillende behandelingen. Ook zullen wij regelmatig leuke speelmiddagen organiseren. Een kind wordt bij ons nauwlettend gevolgd en zodra er behoefte lijkt aan iets meer (of minder) zullen wij dit met de ouders bespreken. Er wordt ook met het kind zelf gesproken over de eigen wensen en verwachtingen zodat het kind zelf inspraak heeft en actief betrokken wordt. 

Peuterspeelgroep (2+)

Gedurende de hele dag van 07:00-19:00 zijn peuters vanaf 2 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong welkom in de peuteropvang. De groepen zullen niet groter zijn dan 6 kinderen met een begeleider zodat er veel tijd is voor persoonlijke aandacht. Begeleiders hebben ervaring in het begeleiden en (h)erkennen van vermoedelijk hoogbegaafde jonge kinderen. Zij weten dat hoogbegaafdheid zich op allerlei verschillende manieren kan uiten, vooral bij het jonge kind. De begeleiders kunnen dan ook adequaat inspringen op de diverse behoeftes. Van 9:00-12:00 draaien wij een peuterspeelzaalprogramma. De peuteropvang verschilt van de peuterspeelzaal doordat er minder activiteiten worden georganiseerd en er meer ruimte is voor het vrije spel van kinderen. Kinderen kunnen samen spelen of even rustig alleen met iets bezig zijn.

Een voorbeeld schema van de dagindeling:

07:00 – 09:00 opvang en inloop

09:00 – 12:00 peuterspeelzaal

12:00 – 13:00 lunch broodmaaltijd met fruit (opvang)

13:00 – 19:00 opvang

Buitenschoolse opvang en begeleiding (basisschoolleeftijd)

De buitenschoolse opvang van Metavidu is er voor schoolgaande (hoog)begaafde kinderen die behoefte hebben aan contact met ontwikkelingsgelijken. Na schooltijd kunnen kinderen in deze groep heerlijk zichzelf zijn en ontspannen of juist de uitdaging opzoeken. Omdat kinderen de hele dag al op school hebben gezeten, hanteren wij bewust geen vast programma. Wel is er oog voor de individuele doelen van de kinderen; in opdrachten en leersituaties wordt daar door de begeleiders aandacht aan besteed. Zie voor meer combinatiemogelijkheden onze andere diensten voor kinderen.

De buitenschoolse opvang en begeleiding is op dinsdag t/m vrijdag van 14:00-18:00.

Behandeling en therapie

Bij Metavidu werken opgeleide vaktherapeuten en coaches, die individuele begeleiding bieden bij o.a. faalangst, onderpesteren, perfectionisme, pesten, trauma, laag zelfbeeld, emotieregulatie problemen, angsten, ADD/ADHD, autisme, sensorische integratie en hoogsensitiviteit.

Er wordt altijd in overleg een behandeldoel opgesteld en een bijbehorend behandelplan. Een combinatie van verschillende behandelingen is mogelijk, afhankelijk van de hulpvraag. Een behandeling heeft altijd een vast aantal van 10 sessies waarna wordt geëvalueerd. De behandeling kan daarna worden stopgezet (wanneer het doel is behaald), voortgezet of aangepast. Wanneer een tussentijdse evaluatie nodig blijkt kan deze ingepland worden. Ook zal er tussentijdse feedback gegeven worden.

Alle behandelaars bij Metavidu hebben de vereiste diploma’s en ervaring met hoogbegaafdheid. Wij bieden onder andere de volgende behandelingen:

 • Coaching en counseling
 • Vaktherapie beeldend
 • Vaktherapie drama
 • Lichaamsgerichte therapie
 • Muziektherapie
 • Hypnotherapie
 • Motorische Remedial Teaching

Klik hier voor een overzicht van onze behandelaars.

Begeleiding (thuisonderwijs)

Begeleiding van thuisonderwijs richt zich op zowel ouders als kinderen. Wij houden daarbij rekening met een eventuele wens om op een later tijdstip weer in te stromen op een school. Metavidu kan het niveau helpen bepalen, een individuele leerlijn schrijven, begeleiden van executieve vaardigheden maar bijvoorbeeld ook opvoedondersteuning bieden. Kinderen kunnen aan hun opdrachten werken binnen ons studiecentrum en zo dus ook buiten een schoolse setting samen leren.

Ontwikkelen van executieve functies

Executieve functies zijn onderverdeeld in:

 • Taakinitiatie (beginnen aan de opgedragen taak);
 • Planning en prioritering;
 • Aandacht richten en volgehouden aandacht;
 • Emotieregulatie;
 • Werkgeheugen;
 • Inhibitie (vermogen om je gedrag af te remmen);
 • Zelfinzicht;
 • Cognitieve flexibiliteit.

Executieve functies zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten, gedrag en leren. Dit gebeurt grotendeels onbewust. Vooral in nieuwe situaties en situaties die je niet vaak meemaakt gebruikt je deze functies.

Hoogbegaafde kinderen hebben veel minder oefening nodig, maar dit maakt ook dat de executieve functies minder aangesproken hoeven te worden om een taak te volbrengen. Wanneer een hoogbegaafd kind in een volledig nieuwe situatie terecht komt (en soms is dit pas op het voortgezet onderwijs) kan het zijn dat het kind geen idee heeft hoe het de situatie aan kan pakken. Het bewuste gebruik van de executieve functies is niet getraind. Omdat succes en doelgericht handelen in grote mate afhankelijk is van executieve functies, is het van groot belang extra ondersteuning te bieden wanneer een kind hier moeite mee heeft. Metavidu biedt hiervoor een serie van 15 sessies van een uur, individueel of in een groep. Ook is binnen onze overige diensten aandacht voor executieve functies.

Dyslexie, dyscalculie, aandachtsproblematiek

Op het gebied van dyslexie, dyscalculie en aandachtsproblematiek bieden wij advies, begeleiding en behandeling op maat. Het kind wordt individueel begeleid en krijgt gerichte adviezen voor thuis en op school. Als er sprake is van dyslexie, dyscalculie en/of aandachtsproblematiek is dit voor een hoogbegaafd kind extra frustrerend. Het gevaar is dat over het hoofd wordt gezien wat het niveau en de behoefte is aan cognitieve input met onderpresteren, frustratie en demotivatie als gevolg. Bij aandachtsproblematiek is het nog erg belangrijk om uit te zoeken waar het probleem precies ligt; te weinig uitdaging of te moeilijk, problemen met executieve functies of het simpelweg niet aansluiten bij de persoonlijke interesses. Na zorgvuldige analyse van het probleem volgt een afgestemd plan van aanpak.

Yoga, mindfulness, mindset

Het kan bijzonder fijn zijn om ook eens niet zoveel met je hoofd bezig te zijn, de aandacht even naar binnen te richten. Wat ervaart het lichaam, wat voel je allemaal? En hoe kan je hier mee omgaan, aandacht bewust richten, op een andere manier naar een situatie kijken, omdenken? Tijdens een serie lessen leer je in een groep verschillende oefeningen en technieken waar je ook zelf thuis (en overal) mee aan de gang kunt. Je krijgt inzicht in jezelf, maar ook in wat anderen beweegt. Het gaat hier vooral om doen, ervaren en uitwisselen. Zonder te oordelen sta je stil bij wat er is, er is geen goed of fout. Stilstaan maakt het mogelijk om weer in beweging te komen. Momenteel bieden we deze zaken individueel aan. Bij voldoende aanmeldingen zal dit ook groepsgewijs kunnen plaatsvinden.

Diagnostiek en testen

Wij testen met de nieuwe Wisc-v-nl, ook andere testen zoals de SON-R en de Rakit-2 behoren tot de mogelijkheden. Soms is een IQ testuitslag nodig om toegelaten te worden tot een bepaalde school. Een IQ test kan ook veel inzicht verschaffen in de manier waarop een kind leert en wat het daarin nodig heeft, en of het gaat om een harmonisch of disharmonisch profiel. Een IQ test is altijd een momentopname en deel van een groter plaatje (denk aan omgevingsfactoren, persoonlijkheidskenmerken, creativiteit).

Het is niet altijd noodzakelijk om een kind (al) te testen. Testresultaten zijn altijd een momentopname en er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor een kind een lagere IQ-score krijgt dan het verwachte. Per ongeluk hoger scoren is niet mogelijk. Een IQ test kan wel inzicht geven in de manier van leren en informatieverwerking en waar behoeftes liggen. Dat geeft dan weer handvatten om een persoonlijk leerplan op te stellen. Bij Metavidu pleiten wij ervoor om altijd te kijken naar het geheel (omgevingsfactoren, persoonskenmerken, creativiteit) en niet alleen naar een getal. Naast een IQ test kan ook een uitgebreid psychologisch onderzoek worden gedaan.

Bij Metavidu worden de testen afgenomen door een specialist met ervaring in testen van hoogbegaafdheid die dus weet hoe zij kinderen op hun gemak kan stellen en vertrouwen kan geven om tot een onderbouwd en betrouwbaar resultaat te komen. Wanneer een test nodig of gewenst is kun je hier aanmelden voor een afspraak {inschrijven}.

Het is van groot belang dat de tester ervaring heeft met hoogbegaafdheid. Hoogbegaafde kinderen denken immers anders, zodat zij vragen soms anders interpreteren dan bedoeld in de test. Soms kan een te eenvoudige vraag verwarring oproepen, het kind gaat dan heel ingewikkeld denken omdat het zich niet kan voorstellen dat er zoiets simpels gevraagd wordt. Een hoogbegaafd kind kan bij de gemakkelijke vragen geen motivatie hebben en geen of verkeerde antwoorden geven. Bij veel moeilijker vragen wordt de interesse gewekt, maar dan moet de tester niet voor die tijd stoppen. Ook kan een kind met bijvoorbeeld faalangst of trauma heel anders reageren waardoor een testresultaat een vertekend beeld kan geven waardoor zelfs misdiagnoses kunnen ontstaan. Een aantal kenmerken die bij hoogbegaafdheid horen, komen namelijk gedeeltelijk overeen met ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen of gedragsstoornissen (bijvoorbeeld oppositioneel-opstandig) maar hebben een andere oorzaak. De juiste interpretatie is daarom heel belangrijk. Dit geldt zowel voor IQ testen als andere diagnostiek.

Diagnostiek en onderzoek, de opties:

– Intelligentieonderzoek 
– Uitgebreid (hoog)begaafdheidsonderzoek 
– Onderzoek naar sociaal-emotioneel functioneren 
– Onderzoek naar executieve functies 
– Onderzoek naar beelddenken 
– Onderzoek naar schoolse vaardigheden en werkhouding 
– Observaties (thuis en op school) 

Om het niveau van een kind te achterhalen is didactisch onderzoek zeer geschikt. Op deze manier kan de grootte van een voorsprong worden bepaald en bij onderpresteren kan zo in kaart gebracht worden waar de discrapantie zit en hoe groot het verschil is tussen wat ene kind kan, weet en laat zien. Didactisch onderzoek geeft ook inzichten in de manier waarop een kind leert en informatie verwerkt.

Voor ouders en het gezin

Een kind/mens is onderdeel van een groter geheel, een systeem. In het klein is dit het gezin, de familie en dat breidt zich uit naar school tot aan de hele wereld. Door hoogbegaafdheid, en vooral problemen rondom hoogbegaafdheid, kunnen er aardig wat spanningen binnen een gezin ontstaan. Slapeloze nachten door zorgen, onenigheid over de juiste aanpak, afreageren op elkaar. Soms gaat er zoveel aandacht naar het kind waar het niet lekker loopt, dat de relatie van de ouders er onder begint te lijden. Het kan ook betekenen dat een broertje of zusje minder aandacht krijgt dan eigenlijk noodzakelijk of wenselijk is. Na een tijdje ben je dan vooral gericht op problemen en niet meer op elkaar en op gelukkig samen zijn. Vaak weten ouders exact het juiste te doen voor hun kind(eren). Het kan moeilijk zijn wanneer ouders door de omgeving niet begrepen worden. Wanneer zich voortdurend in een verdedigende positie bevinden tegenover een berg van kritiek. Ook als ouder kan je gaan twijfelen aan je eigen aanpak, aan jezelf en aan je kind. In het bijzonder als vanuit de omgeving geen (h)erkenning is. Bij Metavidu bieden we verschillende vormen van ouderondersteuning. We kijken met een frisse en professionele blik naar de situatie en denken in eigen kracht, mogelijkheden en kansen.

Hierboven omschreven voorbeelden hoeven bij jullie niet te spelen mocht je je toch herkennen in één van de beschrijvingen of iets anders willen overleggen, neem dan contact op voor een gesprek waarin samen met jullie de mogelijkheden kunnen bespreken.

Volwassenen

Hoogbegaafde kinderen worden hoogbegaafde volwassenen. Niet elke hoogbegaafde volwassene weet dat hij/zij hoogbegaafd is. Misschien ben je helemaal niet getest maar herken je jezelf in sterke mate in de bekende lijstjes die op het internet circuleren waar alle kenmerken van hoogbegaafdheid netjes op een rijtje staan. Misschien heb je behoefte aan bevestiging in de vorm van een testresultaat, of dat een test voor jou geen toegevoegde waarde heeft. 

Als je hoogbegaafd bent getest, kan dat een heleboel emoties oproepen. Met terugwerkende kracht begrijp je misschien wat je vroeger hebt gemist, wat je altijd anders maakte of waarom je vaak vastliep op allerlei gebieden. Opeens kun je twijfelen over hoe je verder wilt. 

Hoogbegaafdheid is op zichzelf nooit een probleem, maar kan wel problemen geven binnen relaties, tijdens een studie of op het werk. 

Wat betekent het voor jou om hoogbegaafd te zijn? Wat kan en wil je ermee, waar liggen je behoeftes en kracht? 

Het kan fijn zijn om in gesprek te gaan met een professional of met gelijkgestemden. 

Onze diensten voor volwassenen: 

Advies, coaching en begeleiding individueel of groep

Soms kan je wat extra ondersteuning gebruiken op het gebied van studie, werk, persoonlijke relaties of innerlijke emoties. Dit kan zowel individueel als – bij voldoende aanmeldingen – in een groep. Je gehoord en begrepen voelen is meestal al een opluchting. Bij Metavidu bieden we niet een kant-en-klare oplossing voor ieder probleem, maar gaan uit van je eigen kracht en mogelijkheden. Wij willen mensen in hun kracht zetten en ondersteunen om de eigen weg te vinden. Vanuit betrokkenheid en ervaring gaan wij het gesprek aan en maken daarbij gebruik van diverse begeleidingstechnieken (zie hieronder Behandeling en therapie).

Behandeling en therapie

Bij Metavidu bieden wij behandeling bij o.a. faalangst, onderpresteren, perfectionisme, pesten, trauma, laag zelfbeeld, emotieregulatie problemen, angsten, ADD/ADHD, ASS, hoogsensitiviteit. Samen wordt een doel gesteld en een therapievorm gekozen. In 10 sessies wordt gewerkt aan het gestelde doel met een evaluatie aan het eind. Hierna kan de behandeling gestopt, bijgesteld of voortgezet worden, afhankelijk van de hulpvraag. Een tussentijdse evaluatie kan ook wanneer hier aanleiding toe is. Verschillende therapievormen kunnen zijn:

 • Coaching en counseling
 • Beeldende en kunstzinnige therapie
 • Lichaamsgerichte kunstzinnige therapie
 • Muziektherapie
 • Hypnotherapie
 • Vaktherapie drama
 • Vaktherapie dans

Diagnostiek en IQ testen

Onze tester is ervaren en bedreven in het afnemen en interpreteren van IQ testen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Enkele mogelijkheden:

– Intelligentieonderzoek 
– Uitgebreid (hoog)begaafdheidsonderzoek 
– Onderzoek naar sociaal-emotioneel functioneren 
– Onderzoek naar executieve functies 
– Onderzoek naar beelddenken

Voor scholen

Ondanks alle beschikbare literatuur kan het lastig zijn een hoogbegaafd kind in de klas te herkennen. In het bijzonder bij onderpresteren. Een kind lijkt dan aangepast, gemiddeld of vertoont storend gedrag in de klas. Het is niet altijd direct duidelijk dat het hier gaat om hoogbegaafdheid, iets anders of een combinatie zoals bijvoorbeeld hoogbegaafdheid met dyslexie. Specialistische observatie kan noodzakelijk zijn om er achter te komen wat er speelt. De leerkracht met een volle klas heeft logischerwijs niet de tijd om zich zo uitgebreid uitsluitend op één kind te richten.

Wat het nog ingewikkelder maakt is dat een kind thuis een heel ander beeld kan laten zien dan op school. Dit is altijd een belangrijke aanwijzing en reden om contact op te nemen met een professional van Metavidu. De oorzaken hiervan kunnen heel divers zijn en zo dus ook de juiste aanpak. Er is niet 1 juiste aanpak voor ‘ het hoogbegaafde kind’. Een hoogbegaafd kind heeft maatwerk nodig om het onderwijs passend te maken voor hem of haar. Bij grote verschillen tussen het beeld van ouders en school is het goed om hierover in gesprek te gaan en de situatie goed uit te zoeken. Vaak bestaat bij de omgeving van het kind de behoefte om ergens de schuld te willen neerleggen. Bijvoorbeeld bij de lastige ouders, bij de school die het niet goed doet of bij het kind dat maar niet mee wil werken. Uiteindelijk willen alle partijen het beste voor een kind. De vragen die overblijven zijn dan: wat is het beste? En wat zijn de mogelijkheden thuis en op school, wat is realiseerbaar en wat is daarvoor nodig?

Als onomstreden duidelijk is dat er een hoogbegaafd kind in de klas zit, zal er iets moeten gebeuren. Maar wat? Metavidu kan helpen met het formuleren en beantwoorden van deze vraag vanuit een neutraal professioneel perspectief. Zie hiervoor onderstaande diensten voor scholen.

Observatie in de klas

Wanneer er vermoedens zijn van hoogbegaafdheid (vanuit school of ouder(s) of verzorgers) en er in de klas of thuis gedragskenmerken zijn waaruit blijkt dat het kind niet lekker in zijn/haar vel zit, kunnen wij vanuit Metvavidu een observatie doen in de klas. Er blijkt dan vaak dat met een aantal kleine tips al grote resultaten kunnen worden bereikt. Er ontstaat duidelijkheid voor de leerkracht, het hoogbegaafde kind en de klas.

Individuele leerlijn schrijven

Wanneer een hoogbegaafd kind een grote voorsprong laat zien is versnellen een optie. Maar niet altijd is een hogere groep passend voor het kind. En wanneer het wel passend is, is dit maar tijdelijk zo omdat de snelle ontwikkeling door zal gaan in de nieuwe groep. Wanneer het kind een asynchrone ontwikkeling heeft, op verschillende gebieden op een heel ander niveau zit, is het bijna onmogelijk om “gewoon” te versnellen. In deze situaties kan het een uitkomst zijn om een individuele leerlijn te volgen. Hiermee krijgt het hoogbegaafde kind passend aanbod maar kan tegelijkertijd deel van de groep blijven. Metavidu kan deze leerlijn specifiek voor een kind schrijven en bijhouden, rekening houdend met de mogelijkheden van kind, school en thuis.

Diagnostiek en IQ testen

Wanneer er meer duidelijkheid nodig of wenselijk is door middel van een IQ test of diagnostiek, kan een kind bij ons aangemeld worden. Wij doen dan een uitgebreide intake en voeren gesprekken met het kind zelf, met de leerkracht en de ouder(s) of verzorger(s). Wij willen naast een testuitslag ook een breder beeld schetsen om alles in de context te kunnen plaatsen. Wij geven dan ook advies en bruikbare handvatten om in praktijk te brengen. Wanneer extra ondersteuning naar aanleiding van een testuitslag gewenst is, kunnen wij dat verder begeleiden.

Didactisch onderzoek

Wanneer het niet duidelijk is op welk niveau een kind zit, kunnen wij vanuit Metavidu een didactisch onderzoek doen. Wanneer het niveau vastgesteld is, kan de lesstof beter afgestemd worden op de behoefte.

Arrangement

Wanneer meer of langdurige begeleiding gewenst is kan voor een kind of team een arrangement worden afgenomen. Er is dan sprake van blijvende betrokkenheid en begeleiding binnen een pakket. Dit kan flexibel worden ingezet. De samenstelling van een arrangement gaat naar wens en behoefte en dus altijd in overleg.

Plusklas geven op locatie of helpen opzetten

Metavidu biedt plusklassen vanaf 2 jaar. Het is belangrijk dat hoogbegaafde peuters en kleuters al vanaf het begin voldoende uitdaging krijgen zodat zij leren leren en om onderpresteren en/of gedragsproblemen (thuis of op school) te voorkomen. Wij bieden bij voldoende aanmeldingen plusklassen aan in het pand van Metavidu, maar het is ook mogelijk dit op locatie van de school te doen. Metavidu kan de plusklas geven, maar ook helpen met opzetten van een eigen plusklas binnen de school. Wij helpen dan met de inhoud van de plusklassen maar ook met de aanpak en manier van lesgeven. Door onze begeleiding wordt het mogelijk zelfstandig de plusklassen voort te zetten. Metavidu blijft dan beschikbaar voor advies. Klik hier voor uitgebreide informatie over de Metavidu Plusgroep.

Advies, coaching, workshops en training van leerkrachten

De professionals van Metavidu kunnen gericht advies geven in een specifieke situatie of over hoogbegaafdheid in het algemeen. Dit kan in de vorm van een kort consult, wanneer uitgebreidere begeleiding wenselijk is kunnen wij dit bieden in de vorm van coaching, workshops en training voor leerkrachten. Het is mogelijk op een bepaald moment hierbij ook ouders of kinderen te betrekken.

 

 

 

 

Sommige diensten starten alleen bij voldoende aanmeldingen. Klik op de pijlen hieronder en kijk waarvoor je je kunt voor-inschrijven. Dit doe je gemakkelijk door een mailtje te sturen naar info@metavidu.nl.

Kinderen en jongeren

Plusgroepen (2-12 jaar)

Voor kinderen van 2-12 jaar biedt Metavidu in de toekomst verschillende uitdagende plusgroepen. Deze plusgroepen worden zowel op de Metavidu locatie aangeboden als binnen bestaande scholen.

Het aanbod is afgestemd op de leeftijd en interesses binnen de groep. Een aantal weken lang wordt aan een thema gewerkt op verschillende manieren. Door middel van projecten zijn de kinderen bezig met informatie vergaren, verwerken, presenteren en evalueren. (Hoog)begaafde kinderen krijgen de nodige uitdaging samen met ontwikkelingsgelijken zonder dat dit in de weg staat van een schoolprogramma. Er is aandacht voor het proces en onderzoekend leren, kinderen krijgen en geven feedback. Ook samenwerken, contact maken, leren leren, discussiëren, creatief denken en executieve functies nemen een belangrijke plaats in. Aan het eind van ieder project krijgt het kind een verslag mee, deze kan bijvoorbeeld gedeeld worden met school.

Verbreding en verdieping worden aangeboden vanuit “ schoolse” vakgebieden (zoals biologie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde) maar ook sterrenkunde, filosofie, maatschappelijke betrokkenheid en politiek, coöperatieve spelvormen.

Daarnaast aandacht voor de persoonlijke en emotionele ervaring en beleving; wat betekent het om hoogbegaafd te zijn, mindset, motivatie, kracht en kwaliteit, communiceren met anderen (zowel ontwikkelingsgelijken als niet-ontwikkelingsgelijken), autonomie en zelfbeeld, gelukkig zijn in en met je omgeving.

Meld uw kind nu aan. Bij voldoende aanmeldingen starten we direct een plusgroep.

Klik hier voor uitgebreide informatie over de Metavidu Plusgroep.

Vaktherapie dans

In de toekomst bieden we bij voldoende aanmeldingen vaktherapie dans aan.

MusIQ

Naast de reguliere plusgroep is er ook de mogelijkheid van de MusIQ plusgroep: Niet-traditionele brede en diepe muziekles, muzikale plusklas met dezelfde algemene doelen als de overige plusklassen. Juist niet het leren bespelen van een instrument maar alles daaromheen. Improviseren op instrumenten komt wel aan bod. Aan de hand van leuke projecten ervaren de kinderen o.a. muziekgeschiedenis, relatie met kunst en cultuurgeschiedenis, wereldmuziek, muzieknotatie, analyse, harmonieleer, componeren, instrumentenleer, muziek en emotie, muziek als communicatie, van blad lezen en zingen (solfege) en ritmes van blad tikken. Groepen worden ingedeeld naar leeftijd en het aanbod daarop afgestemd. De methodiek van MusIQ is door Metavidu ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen en wordt momenteel alleen door Metavidu gegeven.

Dagopvang en dagbesteding voor thuiszitters of kinderen met een vrijstelling (4-12 jaar)

Metavidu Dagbesteding en dagopvang voor meer- en hoogbegaafde kinderen van 4 tot en met 12 jaar met vrijstelling van onderwijs (niet in staat om onderwijs te volgen of thuisonderwijs als bewuste keus van de ouders) en (tijdelijke of gedeeltelijke) thuiszitters die nog wel op een school staan ingeschreven.

Metavidu biedt bij voldoende inschrijvingen een dagbesteding voor meer- en hoogbegaafde kinderen die sociaal, emotioneel en cognitief passende begeleiding en aansluiting nodig hebben, uitgaande van hun interessegebied. Metavidu richt zich specifiek op de kinderen binnen voornoemde groep die vrijstelling van onderwijs hebben of thuiszittend zijn. Door middel van de juiste begeleiding is het ons doel om ieder kind weer in zijn/haar kracht te laten komen. Naast het ontwikkelen van een goed en positief zelfbeeld geven wij handvatten om op een positieve manier deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

De verscheidenheid tussen de kinderen en de doelen waarmee zij bij ons komen is groot. Denkt u aan kinderen die al meerdere malen versneld zijn op school, onderpresteerders, overprikkelde, getraumatiseerde kinderen, thuiszitters, en kinderen die nog nooit naar school zijn geweest omdat ze thuisonderwijs krijgen en kinderen met een diagnose zoals bijvoorbeeld AD(H)D en ASS. Door middel van doelgerichte ondersteuning op maat, gegeven door hoogbegaafde docenten, coaches, therapeuten en consulenten, kunnen kinderen zich bij Metavidu optimaal ontwikkelen.

Tijdens de dagbesteding is er aandacht voor: prikkelverwerking, sociale vaardigheden, weerbaarheid, faalangst/angsten, mindset, perfectionisme, rust, leren leren, leren omgaan met boosheid en agressie, doorzetten, geluksmanagement en het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken. De benadering vanuit ons team is top-down en op maat voor elk kind. Dit betekent dat er voor ieder kind een individueel plan geschreven wordt met eigen doelen en vervolgens een plek krijgt binnen de algemene groepsstructuur. Vanuit onze eigen ervaringen en de ervaringen uit het werkveld, kunnen we de kinderen vanuit hun belevingswereld betekenisvol stimuleren en begeleiden. We werken met doelstellingen vanuit de ouders/verzorgers, de kinderen, ons team en eventueel vanuit school.

Tijdens het verblijf op de dagbesteding van Metavidu mag het kind tot rust komen, zichzelf zijn, gewoon verblijven of zijn of haar dag besteden. Ieder kind krijgt zo de ruimte die hij/zij nodig heeft. Wij werken met vooraf in overleg met de ouders (en zo mogelijk het kind zelf) vastgestelde doelen. Wij ondersteunen het kind en nodigen uit, in enthousiasme en vertrouwen. Wij gaan er van uit dat ieder kind zich graag wil ontwikkelen, zich vrij wil voelen en oneindig nieuwsgierig is. Dit ligt in de essentie van het mens-zijn. De kunst is om de verwondering, de gretige leergierigheid en openheid die ieder jong kind oorspronkelijk heeft, niet te verliezen of weer te hervinden.

We bieden dagbesteding om te (ont)prikkelen, te ontspannen en het plezier in leren weer terug te krijgen door workshops op het interessegebied van de kinderen aan te bieden. Denk hierbij aan muziekles, karate, dansen, muziek maken, programmeren, websites bouwen, hutten ontwerpen/ bouwen, scheikundige proefjes doen, filosoferen, kunstwerkplaats, theater etc. De kinderen werken aan persoonlijke doelen. Door de ontspannen sfeer en het aanspreken van hun autonomie wordt de intrinsieke motivatie geactiveerd. Naast deze doelen werken we aan projecten. Hierbij is zowel het groepsproces als het individuele aspect heel belangrijk. Het zwaartepunt wisselt per activiteit en per kind.

We zorgen voor een uitgebalanceerd aanbod onder begeleiding van 2 minimaal HBO geschoolde begeleiders per groep. De begeleiders zijn erin getraind om de kinderen aan hun eigen doelen te laten werken, tijdens de activiteiten.

Voor ieder kind stellen we één “lange termijn” doel op. Dit doel evalueren we op vaste momenten met kind en ouder(s) (na 12 weken, 24 weken en 36 weken) Een tussentijdse evaluatie is ook mogelijk. Tevens zijn er voor ieder kind subdoelen die het kind, de ouders en/of de IB’er/leerkracht kunnen aanvullen. Bij het behalen van een doel is er de mogelijkheid om een nieuw doel in te vullen. We kunnen hier dan op inspelen tijdens de volgende evaluatie. We proberen hiermee een mooie samenwerking tussen het kind, de ouders en zo mogelijk school te bewerkstelligen.

De ervaring leert dat sommige kinderen school heel goed volhouden als ze deeltijds naar school gaan. In deze gevallen is het schoolbaar, leerbaar en testbaar krijgen/ houden van groter belang dan fulltime naar school gaan. De uitleg op school blijkt vaak te lang en het aanpassen kost het kind veel energie. Onze zorg is preventief om thuiszitten te voorkomen of te doorbreken. Tegelijkertijd kunnen wij school ondersteunen in de vorm van bijvoorbeeld kennis overdragen en een individuele leerlijn uitwerken. Op deze manier wordt ook schoolgang plezieriger en kan het kind zich zo optimaal, vrij en vooral gelukkig mogelijk ontwikkelen.

Kortdurend verblijf

Problemen rondom hoogbegaafdheid kunnen veel spanningen opleveren binnen het gezin. Het hoogbegaafde kind kan bijvoorbeeld thuis woede-uitbarstingen hebben omdat het op school niet goed loopt, of ruzie maken met broer of zus. Een kind kan ook juist teruggetrokken en/of passief gedrag vertonen en depressief zijn. Dit alles neemt veel van alle gezinsleden. Het kan dan ruimte geven om gebruik te maken van kortdurend verblijf. Het hoogbegaafde kind is even uit de dagelijkse situatie en kan tot rust komen op een veilige plek met ontwikkelingsgelijken. Ook de ouders hebben wat meer ruimte voor elkaar en om wat meer afstand van de situatie te nemen. Een broertje of zusje krijgt ook de nodige aandacht. Kortdurend verblijf is aan te raden wanneer de situatie thuis uit de hand dreigt te lopen, om zwaardere zorg, zoals bijvoorbeeld een opname, te voorkomen.

Studiecentrum: huiswerkbegeleiding (school) en zelfstudie

Kinderen mogen na schooltijd zelfstandig hun huiswerk maken in een rustige omgeving zodat dat niet meer thuis hoeft te gebeuren. Kinderen die naar school gaan en bijvoorbeeld moeite hebben met executieve functies, leren leren, kunnen begeleiding krijgen bij het maken van huiswerkopdrachten.

Kinderen die (tijdelijk) thuisonderwijs krijgen kunnen onder begeleiding werken aan hun huiswerk en opdrachten. Ook is er veel materiaal aanwezig om een zelfgekozen project mee te doen of het zelf aanleren van een taal (Rosetta Stone cursus Engels, Duits, Frans, Spaans, Mandarijn Chinees). Kinderen die thuisonderwijs krijgen kunnen op deze manier toch samen leren en uitwisselen met ontwikkelingsgelijken. Metavidu kan ook helpen met het schrijven van een individuele leerlijn voor thuisonderwijs.

Meld uw kind nu aan. Bij voldoende aanmeldingen starten we direct.

Samenkomen met gelijkgestemden (clubjes, activiteiten, workshops, projecten en spelmiddagen, vakantieprogramma)

Het samen plezier beleven en verbinding ervaren met ontwikkelingsgelijken staat hier voorop! Wij willen bij Metavidu veel mogelijkheden bieden voor laagdrempelig contact zodat iedereen die valt binnen de doelgroep aan kan schuiven.

Er zijn binnen Metavidu diverse “clubs” waar kinderen samen kunnen ontdekken en vooral doen op het gebied van:

 • onderzoeken/ experimenten biologie, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde
 • uitvinden/ techniek, robotica, programmeren
 • filosofie, dichten, verhalen schrijven
 • toneel/theater
 • orkest/ensemble/koor
 • kunst maken (kunstgeschiedenis, materiaalles)

Deze clubs dienen verschillende pedagogische doelen zoals bijvoorbeeld leren leren, creatief denken, executieve functies, uitwisseling en contact met ontwikkelingsgelijken. Het deelnemen aan een club of project kan goed gecombineerd worden met onze andere diensten.

Bij voldoende aanmeldingen starten we bovenstaande clubs. Meld uw kind dus nu aan.

Muziek- en sportlessen

Bij Metavidu bieden wij top-down muziekles, lessen afgestemd op de eigen manier van leren. Dit kan zowel individueel als in een groepje. Mogelijke instrumenten zijn: blokfluit, gitaar, mandoline, banjo. Tijdens de lessen leren kinderen noten lezen, muziek begrijpen, en wordt gewerkt aan algehele muzikale vorming, expressie, en leren leren.

Op sportgebied organiseert Metavidu bij voldoende aanmeldingen verschillende lessen in Basketbal, Karate, Shaolin Kung Fu. Ook hier zijn de lessen weer afgestemd op het hoogbegaafde kind. Meld uw kind dus nu aan.

Trainingen

Je kunt kiezen uit de volgende groepstrainingen:

Assertiviteitstraining 9-12 jaar en 12-16 jaar

Je kunt je nu inschrijven voor een assertiviteitstraining voor kinderen of jongeren. Een adequaat assertieve houding betekent opkomen voor jezelf en je eigen mening, rechten en standpunten zonder gesprekspartners agressief te benaderen zodat zij in hun waarde blijven. Voor veel verlegen en introverte personen is assertiviteit een uitdaging. Het is waardevol om kinderen en jongeren al vroeg te laten oefenen met assertief gedrag. Schrijf je alvast in voor de training door te mailen naar info@metavidu.nl.

Sociale Vaardigheidstraining

Uw kind heeft sociale vaardigheden nodig om op een positieve manier met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Leeftijdsgenoten vinden kinderen die sociaal vaardig zijn aardiger. Kinderen met weinig sociale vaardigheden ervaren sneller problemen in de sociale omgang, zoals pesten, afwijzing, eenzaamheid, niet voor zichzelf opkomen, snel en vaak boos zijn. Schrijf je alvast in voor de training door te mailen naar info@metavidu.nl.

Motorische remedial teaching

MRT kan gedefinieerd worden als het verlenen van extra onderwijshulp in het kader van de bewegingsopvoeding. Zij richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het kind.

Voor veel cognitieve vakken, met name voor lezen en rekenen, bestaat extra hulp in de vorm van remedial teaching. Als kinderen in de klassensituatie niet mee kunnen komen, bestaat de mogelijkheid tot remediëren. Op het gebied van de motoriek bieden niet alle scholen in Nederland extra zorg. De algemene doelstelling van MRT kan omschreven worden als het behouden of verkrijgen van plezier in spelen en bewegen, waardoor ook minder vaardige bewegers een langdurige bewegingsmotivatie kunnen ontwikkelen. Het succesvol deelnemen aan bewegingssituaties die het kind dagelijks tegen komt staat hierbij centraal. Je kunt je (uw kind) voor-inschrijven voor deze ervaringsgerichte groepstraining door te mailen naar info@metavidu.nl.

Volwassenen

Samenkomen met gelijkgestemden 

Metavidu zal bij voldoende aanmeldingen regelmatig bijeenkomsten organiseren waar hoogbegaafden elkaar kunnen ontmoeten. Meld je dus aan.

Voor bedrijven

Een hoogbegaafde werknemer binnen je bedrijf is een uitdaging, maar tegelijkertijd ook een kans. Zit de werknemer wel op de juiste plek in de huidige baan en functie?

Wat heeft deze werknemer nodig om op de werkvloer in zijn/haar kracht te kunnen staan en optimaal te presteren? En wat als je een hoogbegaafde werkgever bent, waar liggen dan je uitdagingen en kansen?

Onze diensten:

Advies

Het in dienst hebben van hoogbegaafde werknemer heeft zijn/haar uitdagingen. In een team kan een andere manier van denken en werken botsen en er kunnen allerlei misverstanden ontstaan. De hoogbegaafde werknemer heeft extra ruimte nodig, zodat de uitdagingen als kansen benut kunnen worden. Dit komt het hele bedrijf en alle werknemers ten goede. Het kan lastig zijn een bepaalde situatie in kaart te brengen als er sprake is van hoogbegaafdheid. Vanuit Metavidu kunnen wij deze situatie bekijken en gericht advies uitbrengen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een eenvoudig consult. Het meest uitgebreid is ons advies in de vorm van een analyse en innovatief verbeterplan, afgestemd op het bedrijf.

Trainingen en workshops

Vanuit Metavidu kunnen wij een op het bedrijf afgestemde training of workshop geven bijvoorbeeld met als onderwerp communicatie, samenwerking, (zelfsturend)organiseren en creatief denken. Deze trainingen en workshops zorgen voor nieuwe inzichten en inspiratie en halen het beste in iedere werknemer naar boven.