Header foto
Diensten voor kinderen/jongeren

Peuterspeelgroep en opvang

Gedurende de hele dag van 07:00-19:00 zijn peuters vanaf 2 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong welkom in de peuteropvang. De groepen zullen niet groter zijn dan 6 kinderen met een begeleider zodat er veel tijd is voor persoonlijke aandacht. Begeleiders hebben ervaring in het begeleiden en (h)erkennen van vermoedelijk hoogbegaafde jonge kinderen. Zij weten dat hoogbegaafdheid zich op allerlei verschillende manieren kan uiten, vooral bij het jonge kind. De begeleiders kunnen dan ook adequaat inspringen op de diverse behoeftes. Van 9:00-12:00 draaien wij een peuterspeelzaalprogramma. De peuteropvang verschilt van de peuterspeelzaal doordat er minder activiteiten worden georganiseerd en er meer ruimte is voor het vrije spel van kinderen. Kinderen kunnen samen spelen of even rustig alleen met iets bezig zijn.

De peuterspeelgroep is behalve leerzaam ook vooral heel leuk. Eet- en drinkmomenten zijn op vaste tijden en er worden leuke activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn uitdagend en inspirerend, nodigen uit tot onderzoeken en samenwerken. Spelenderwijs worden vaardigheden ontwikkeld die het kind nodig zal hebben als het later naar school gaat. Het is mogelijk de peuterspeelgroep te combineren met de peuteropvang, deze sluiten goed op elkaar aan.
Zie hier (link) voor onze pedagogische visie.

Een voorbeeld schema van de dagindeling:
07:00-09:00 opvang en inloop
09:00-12:00 peuterspeelzaal
12:00-13:00 lunch broodmaaltijd met fruit (opvang)
13:00-19:00 opvang

Dagbesteding en dagopvang voor thuiszitters en/of kinderen met vrijstelling van school

Metavidu Dagbesteding en dagopvang voor meer- en hoogbegaafde kinderen van 4 tot en met 12 jaar met vrijstelling van onderwijs (niet in staat om onderwijs te volgen of thuisonderwijs als bewuste keus van de ouders) en (tijdelijke of gedeeltelijke) thuiszitters die nog wel op een school staan ingeschreven.

Metavidu biedt een dagbesteding voor meer- en hoogbegaafde kinderen die sociaal, emotioneel en cognitief passende begeleiding en aansluiting nodig hebben, uitgaande van hun interessegebied. Metavidu richt zich specifiek op de kinderen binnen voornoemde groep die vrijstelling van onderwijs hebben of thuiszittend zijn. Door middel van de juiste begeleiding is het ons doel om ieder kind weer in zijn/haar kracht te laten komen. Naast het ontwikkelen van een goed en positief zelfbeeld geven wij handvatten om op een positieve manier deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

De verscheidenheid tussen de kinderen en de doelen waarmee zij bij ons komen is groot. Denkt u aan kinderen die al meerdere malen versneld zijn op school, onderpresteerders, overprikkelde, getraumatiseerde kinderen, thuiszitters, en kinderen die nog nooit naar school zijn geweest omdat ze thuisonderwijs krijgen en kinderen met een diagnose zoals bijvoorbeeld AD(H)D en ASS. Door middel van doelgerichte ondersteuning op maat, gegeven door hoogbegaafde docenten, coaches, therapeuten en consulenten, kunnen kinderen zich bij Metavidu optimaal ontwikkelen.

Tijdens de dagbesteding is er aandacht voor: prikkelverwerking, sociale vaardigheden, weerbaarheid, faalangst/angsten, mindset, perfectionisme, rust, leren leren, leren omgaan met boosheid en agressie, doorzetten, geluksmanagement en het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken. De benadering vanuit ons team is top-down en op maat voor elk kind. Dit betekent dat er voor ieder kind een individueel plan geschreven wordt met eigen doelen en vervolgens een plek krijgt binnen de algemene groepsstructuur. Vanuit onze eigen ervaringen en de ervaringen uit het werkveld, kunnen we de kinderen vanuit hun belevingswereld betekenisvol stimuleren en begeleiden. We werken met doelstellingen vanuit de ouders/verzorgers, de kinderen, ons team en eventueel vanuit school.

Tijdens het verblijf op de dagbesteding van Metavidu mag het kind tot rust komen, zichzelf zijn, gewoon verblijven of zijn of haar dag besteden. Ieder kind krijgt zo de ruimte die hij/zij nodig heeft. Wij werken met vooraf in overleg met de ouders (en zo mogelijk het kind zelf) vastgestelde doelen. Wij ondersteunen het kind en nodigen uit, in enthousiasme en vertrouwen. Wij gaan er van uit dat ieder kind zich graag wil ontwikkelen, zich vrij wil voelen en oneindig nieuwsgierig is. Dit ligt in de essentie van het mens-zijn. De kunst is om de verwondering, de gretige leergierigheid en openheid die ieder jong kind oorspronkelijk heeft, niet te verliezen of weer te hervinden.

We bieden dagbesteding om te (ont)prikkelen, te ontspannen en het plezier in leren weer terug te krijgen door workshops op het interessegebied van de kinderen aan te bieden. Denk hierbij aan muziekles, karate, dansen, muziek maken, programmeren, websites bouwen, hutten ontwerpen/ bouwen, scheikundige proefjes doen, filosoferen, kunstwerkplaats, theater etc. De kinderen werken aan persoonlijke doelen. Door de ontspannen sfeer en het aanspreken van hun autonomie wordt de intrinsieke motivatie geactiveerd. Naast deze doelen werken we aan projecten. Hierbij is zowel het groepsproces als het individuele aspect heel belangrijk. Het zwaartepunt wisselt per activiteit en per kind.

We zorgen voor een uitgebalanceerd aanbod onder begeleiding van 2 minimaal HBO geschoolde begeleiders per groep. De begeleiders zijn erin getraind om de kinderen aan hun eigen doelen te laten werken, tijdens de activiteiten.

Voor ieder kind stellen we één “lange termijn” doel op. Dit doel evalueren we op vaste momenten met kind en ouder(s) (na 12 weken, 24 weken en 36 weken) Een tussentijdse evaluatie is ook mogelijk. Tevens zijn er voor ieder kind subdoelen die het kind, de ouders en/of de IB’er/leerkracht kunnen aanvullen. Bij het behalen van een doel is er de mogelijkheid om een nieuw doel in te vullen. We kunnen hier dan op inspelen tijdens de volgende evaluatie. We proberen hiermee een mooie samenwerking tussen het kind, de ouders en zo mogelijk school te bewerkstelligen.

De ervaring leert dat sommige kinderen school heel goed volhouden als ze deeltijds naar school gaan. In deze gevallen is het schoolbaar, leerbaar en testbaar krijgen/ houden van groter belang dan fulltime naar school gaan. De uitleg op school blijkt vaak te lang en het aanpassen kost het kind veel energie. Onze zorg is preventief om thuiszitten te voorkomen of te doorbreken. Tegelijkertijd kunnen wij school ondersteunen in de vorm van bijvoorbeeld kennis overdragen en een individuele leerlijn uitwerken. Op deze manier wordt ook schoolgang plezieriger en kan het kind zich zo optimaal, vrij en vooral gelukkig mogelijk ontwikkelen.

Zie hier (link) voor onze pedagogische visie.
Het is mogelijk om dagbesteding te combineren met opvang.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang van Metavidu is er voor schoolgaande (hoog)begaafde kinderen die behoefte hebben aan contact met ontwikkelingsgelijken. Na schooltijd kunnen kinderen in deze groep heerlijk zichzelf zijn en ontspannen of juist de uitdaging opzoeken. Omdat kinderen de hele dag al op school hebben gezeten, hanteren wij bewust geen vast programma. Zie voor meer combinatiemogelijkheden bij onze andere diensten voor kinderen.
Zie hier (link) voor onze pedagogische visie.

Plusgroepen voor peuters, kleuters, onderbouw en bovenbouw

Voor kinderen van 2-12 jaar biedt Metavidu verschillende uitdagende plusgroepen. Deze plusgroepen worden zowel op de Metavidu locatie aangeboden als binnen bestaande scholen.

Het aanbod is afgestemd op de leeftijd en interesses binnen de groep. Een aantal weken lang wordt aan een thema gewerkt op verschillende manieren. Door middel van projecten zijn de kinderen bezig met informatie vergaren, verwerken, presenteren en evalueren. (Hoog)begaafde kinderen krijgen de nodige uitdaging samen met ontwikkelingsgelijken zonder dat dit in de weg staat van een schoolprogramma. Er is aandacht voor het proces en onderzoekend leren, kinderen krijgen en geven feedback. Ook samenwerken, contact maken, leren leren, discussiëren, creatief denken en executieve functies nemen een belangrijke plaats in. Aan het eind van ieder project krijgt het kind een verslag mee, deze kan bijvoorbeeld gedeeld worden met school.
Verbreding en verdieping worden aangeboden vanuit “ schoolse” vakgebieden (zoals biologie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde) maar ook sterrenkunde, filosofie, maatschappelijke betrokkenheid en politiek, coöperatieve spelvormen.
Daarnaast aandacht voor de persoonlijke en emotionele ervaring en beleving; wat betekent het om hoogbegaafd te zijn, mindset, motivatie, kracht en kwaliteit, communiceren met anderen (zowel ontwikkelingsgelijken als niet-ontwikkelingsgelijken), autonomie en zelfbeeld, gelukkig zijn in en met je omgeving.
Meer informatie plusgroepen (link)

MusIQ plusgroep

Niet-traditionele brede en diepe muziekles, muzikale plusklas met dezelfde algemene doelen als de overige plusklassen. Juist niet het leren bespelen van een instrument maar alles daaromheen. Improviseren op instrumenten komt wel aan bod. Aan de hand van leuke projecten ervaren de kinderen o.a. muziekgeschiedenis, relatie met kunst en cultuurgeschiedenis, wereldmuziek, muzieknotatie, analyse, harmonieleer, componeren, instrumentenleer, muziek en emotie, muziek als communicatie, van blad lezen en zingen (solfege) en ritmes van blad tikken. Groepen worden ingedeeld naar leeftijd en het aanbod daarop afgestemd. De methodiek van MusIQ is door Metavidu ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen en wordt momenteel alleen door Metavidu gegeven.

Studiecentrum: huiswerkbegeleiding (school) en zelfstudie

Kinderen mogen na schooltijd zelfstandig hun huiswerk maken in een rustige omgeving zodat dat niet meer thuis hoeft te gebeuren. Kinderen die naar school gaan en bijvoorbeeld moeite hebben met executieve functies, leren leren, kunnen begeleiding krijgen bij het maken van huiswerkopdrachten.

Kinderen die (tijdelijk) thuisonderwijs krijgen kunnen onder begeleiding werken aan hun huiswerk en opdrachten. Ook is er veel materiaal aanwezig om een zelfgekozen project mee te doen of het zelf aanleren van een taal (Rosetta Stone cursus Engels, Duits, Frans, Spaans, Mandarijn Chinees). Kinderen die thuisonderwijs krijgen kunnen op deze manier toch samen leren en uitwisselen met ontwikkelingsgelijken. Metavidu kan ook helpen met het schrijven van een individuele leerlijn voor thuisonderwijs.

Begeleiding (thuisonderwijs)

Begeleiding van thuisonderwijs richt zich op zowel ouders als kinderen. Wij houden daarbij rekening met een eventuele wens om op een later tijdstip weer in te stromen op een school. Metavidu kan het niveau helpen bepalen, een individuele leerlijn schrijven, begeleiden van executieve vaardigheden maar bijvoorbeeld ook opvoedondersteuning bieden. Kinderen kunnen aan hun opdrachten werken binnen ons studiecentrum en zo dus ook buiten een schoolse setting samen leren.

Executieve functies/vaardigheden, studievaardigheden

Executieve functies zijn onderverdeeld in: Taakinitiatie (beginnen aan de opgedragen taak), planning en prioritering, aandacht richten en volgehouden aandacht, emotieregulatie, werkgeheugen, inhibitie (vermogen om je gedrag af te remmen), zelfinzicht en cognitieve flexibiliteit.
Executieve functies zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten, gedrag en leren. Dit gebeurt grotendeels onbewust. Vooral in nieuwe situaties en situaties die je niet vaak meemaakt gebruikt je deze functies.
Hoogbegaafde kinderen hebben veel minder oefening nodig, maar dit maakt ook dat de executieve functies minder aangesproken hoeven te worden om een taak te volbrengen. Wanneer een hoogbegaafd kind in een volledig nieuwe situatie terecht komt (en soms is dit pas op het voortgezet onderwijs) kan het zijn dat het kind geen idee heeft hoe het de situatie aan kan pakken. Het bewuste gebruik van de executieve functies is niet getraind. Omdat succes en doelgericht handelen in grote mate afhankelijk is van executieve functies, is het van groot belang extra ondersteuning te bieden wanneer een kind hier moeite mee heeft. Metavidu biedt hiervoor een serie van 15 sessies van een uur, individueel of in een groep. Ook is binnen onze overige diensten aandacht voor executieve functies.

Dyslexie, dyscalculie, aandachtsproblematiek

Op het gebied van dyslexie, dyscalculie en aandachtsproblematiek bieden wij advies, begeleiding en behandeling op maat. Het kind wordt individueel begeleid en krijgt gerichte adviezen voor thuis en op school. Als er sprake is van dyslexie, dyscalculie en/of aandachtsproblematiek is dit voor een hoogbegaafd kind extra frustrerend. Het gevaar is dat over het hoofd wordt gezien wat het niveau en de behoefte is aan cognitieve input met onderpresteren, frustratie en demotivatie als gevolg. Bij aandachtsproblematiek is het nog erg belangrijk om uit te zoeken waar het probleem precies ligt; te weinig uitdaging of te moeilijk, problemen met executieve functies of het simpelweg niet aansluiten bij de persoonlijke interesses. Na zorgvuldige analyse van het probleem volgt een afgestemd plan van aanpak.

Yoga, mindfulness, mindset

Het kan bijzonder fijn zijn om ook eens niet zoveel met je hoofd bezig te zijn, de aandacht even naar binnen te richten. Wat ervaart het lichaam, wat voel je allemaal? En hoe kan je hier mee omgaan, aandacht bewust richten, op een andere manier naar een situatie kijken, omdenken? Tijdens een serie lessen leer je in een groep verschillende oefeningen en technieken waar je ook zelf thuis (en overal) mee aan de gang kunt. Je krijgt inzicht in jezelf, maar ook in wat anderen beweegt. Het gaat hier vooral om doen, ervaren en uitwisselen. Zonder te oordelen sta je stil bij wat er is, er is geen goed of fout. Stilstaan maakt het mogelijk om weer in beweging te komen.

Samenkomen met gelijkgestemden (clubjes, activiteiten, workshops, projecten en spelmiddagen, vakantieprogramma)

Het samen plezier beleven en verbinding ervaren met ontwikkelingsgelijken staat hier voorop! Wij willen bij Metavidu veel mogelijkheden bieden voor laagdrempelig contact zodat iedereen die valt binnen de doelgroep aan kan schuiven.
Er zijn binnen Metavidu diverse “clubs” waar kinderen samen kunnen ontdekken en vooral doen op het gebied van:
onderzoeken/ experimenten biologie, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde
uitvinden/ techniek, robotica, programmeren
filosofie, dichten, verhalen schrijven
toneel/theater
orkest/ensemble/koor
kunst maken (kunstgeschiedenis, materiaalles)
Deze clubs dienen verschillende pedagogische doelen zoals bijvoorbeeld leren leren, creatief denken, executieve functies, uitwisseling en contact met ontwikkelingsgelijken. Het deelnemen aan een club of project kan goed gecombineerd worden met onze andere diensten.

Muziek- en sportlessen

Bij Metavidu bieden wij top-down muziekles, lessen afgestemd op de eigen manier van leren. Dit kan zowel individueel als in een groepje. Mogelijke instrumenten zijn: Blokfluit, gitaar, mandoline, banjo.Tijdens de lessen leren kinderen noten lezen, muziek begrijpen, en wordt gewerkt aan algehele muzikale vorming, expressie, en leren leren.

Op sportgebied organiseert Metavidu verschillende lessen in Basketbal, Karate, Shaolin Kung Fu. Ook hier zijn de lessen weer afgestemd op het hoogbegaafde kind.

Diagnostiek en IQ testen

Het is van groot belang dat de tester ervaring heeft met hoogbegaafdheid. Hoogbegaafde kinderen denken immers anders, zodat zij vragen soms anders interpreteren dan bedoeld in de test. Soms kan een te eenvoudige vraag verwarring oproepen, het kind gaat dan heel ingewikkeld denken omdat het zich niet kan voorstellen dat er zoiets simpels gevraagd wordt. Een hoogbegaafd kind kan bij de gemakkelijke vragen geen motivatie hebben en geen of verkeerde antwoorden geven. Bij veel moeilijker vragen wordt de interesse gewekt, maar dan moet de tester niet voor die tijd stoppen. Ook kan een kind met bijvoorbeeld faalangst of trauma heel anders reageren waardoor een testresultaat een vertekend beeld kan geven waardoor zelfs misdiagnoses kunnen ontstaan. Een aantal kenmerken die bij hoogbegaafdheid horen, komen namelijk gedeeltelijk overeen met ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen of gedragsstoornissen (bijvoorbeeld oppositioneel-opstandig) maar hebben een andere oorzaak. De juiste interpretatie is daarom heel belangrijk. Dit geldt zowel voor IQ testen als andere diagnostiek.

Diagnostiek: Bij Metavidu kijken we naar het geheel; het kind en de omgeving. Wij zijn geen voorstanders van het zogenaamde “ labels plakken”. Wanneer er echter vermoedens zijn dat er meer aan de hand is dan alleen de hoogbegaafdheid, is het belangrijk dit te onderzoeken. Met de juiste diagnose is een kind echt geholpen, er kan dan een passend plan worden gemaakt. Onze psycholoog heeft veel ervaring met het testen van hoogbegaafde kinderen, deze wordt nog verder aangevuld door observaties vanuit de andere vakgebieden binnen Metavidu waardoor een zeer compleet beeld ontstaat. Kinderen die naast de hoogbegaafdheid ook nog een diagnose hebben worden wel “ dubbel bijzonder” genoemd. Hierbij horen specifieke uitdagingen en kansen waarbij extra ondersteuning noodzakelijk is.

IQ test: Bij Metavidu zijn verschillende IQ testen mogelijk zoals de wisc-v-nl, Rakit II of Son R. Soms is een IQ testuitslag nodig om toegelaten te worden tot een bepaalde school. Een IQ test kan ook veel inzicht verschaffen in de manier waarop een kind leert en wat het daarin nodig heeft, en of het gaat om een harmonisch of disharmonisch profiel. Een IQ test is altijd een momentopname en deel van een groter plaatje (denk aan omgevingsfactoren, persoonlijkheidskenmerken, creativiteit). Per ongeluk hoog scoren is niet mogelijk, lager scoren wel. Of en wanneer het voor een kind verstandig is om een IQ test af te nemen kan onze psycholoog bespreken. Een aanvullend psychologisch onderzoek is mogelijk en kan nog breder informatie verschaffen.

Didactisch onderzoek

Om het niveau van een kind te achterhalen is didactisch onderzoek zeer geschikt. Op deze manier kan de grootte van een voorsprong worden bepaald en bij onderpresteren kan zo in kaart gebracht worden waar de discrapantie zit en hoe groot het verschil is tussen wat ene kind kan, weet en laat zien. Didactisch onderzoek geeft ook inzichten in de manier waarop een kind leert en informatie verwerkt.

Kortdurend verblijf

Problemen rondom hoogbegaafdheid kunnen veel spanningen opleveren binnen het gezin. Het hoogbegaafde kind kan bijvoorbeeld thuis woede-uitbarstingen hebben omdat het op school niet goed loopt, of ruzie maken met broer of zus. Een kind kan ook juist teruggetrokken en/of passief gedrag vertonen en depressief zijn. Dit alles neemt veel van alle gezinsleden. Het kan dan ruimte geven om gebruik te maken van kortdurend verblijf. Het hoogbegaafde kind is even uit de dagelijkse situatie en kan tot rust komen op een veilige plek met ontwikkelingsgelijken. Ook de ouders hebben wat meer ruimte voor elkaar en om wat meer afstand van de situatie te nemen. Een broertje of zusje krijgt ook de nodige aandacht. Kortdurend verblijf is aan te raden wanneer de situatie thuis uit de hand dreigt te lopen, om zwaardere zorg, zoals bijvoorbeeld een opname, te voorkomen.

Behandeling/therapie

Zowel onze psycholoog als de verschillende vaktherapeuten bieden behandeling bij onder andere faalangst, onderpresteren, perfectionisme, pesten, trauma, laag zelfbeeld, emotieregulatie problemen, angsten, ADD/ADHD, Autisme Spectrum Stoornis, Sensorische Integratie, HSP (hoogsensitiviteit).

Er wordt altijd in overleg een behandeldoel opgesteld en een bijbehorend behandelplan. Een combinatie van verschillende behandelingen is mogelijk, afhankelijk van de hulpvraag. Een behandeling heeft altijd een vast aantal van 10 sessies waarna wordt geëvalueerd. De behandeling kan daarna worden stopgezet (wanneer het doel is behaald), voortgezet of aangepast. Wanneer een tussentijdse evaluatie nodig blijkt kan deze ingepland worden. Ook zal er tussentijdse feedback gegeven worden.

Alle behandelaars bij Metavidu hebben de vereiste diploma’s en ervaring met hoogbegaafdheid. Wij bieden onder andere de volgende behandelingen:
Psychotherapie, cognitieve gedragstherapie;
Vaktherapie beeldend/kunstzinnig;
Lichaamsgerichte kunstzinnige therapie;
Vaktherapie muziek;
Hypnotherapie;
Vaktherapie drama;
Psychomotorische therapie;
Vaktherapie dans