Header foto
Plusgroep

Doelstelling van de Metavidu Plusgroep

Onze Metavidu Plusgroep is een plek waar een kind zichzelf kan zijn, zich niet hoeft aan te passen of hoeft in te houden. Het is een plek waar het kind zich gezien en geaccepteerd voelt. In onze de Plusgroep ontdekt een kind dat er ook andere kinderen zijn die hetzelfde in elkaar zitten, die op dezelfde manier denken; er is herkenning. De werkhouding verbetert doordat het kind hier ontdekt dat er ook dingen zijn die het niet in één keer (perfect) kan, maar waar het zich echt voor moet inspannen. Als gevolg hiervan nemen de motivatie, het zelfvertrouwen en het plezier toe: het kind komt beter in zijn vel te zitten.

Een hoogbegaafd kind is een kind zoals alle andere kinderen, echter is het ook een kind met bijzondere capaciteiten bijvoorbeeld op het gebied van intelligentie, sport, muziek en/of kunstzinnigheid. Het is een uiterst creatief ingesteld kind, dat originele oplossingen voor problemen vindt. En het is ook een kind met een haast grenzeloze nieuwsgierigheid en een sterke gedrevenheid om taken tot een goed einde te brengen. Een hoogbegaafd kind heeft specifieke behoeften, zowel intellectueel als in sociaal-emotioneel opzicht.

Voldoen aan de behoeften van hoogbegaafde kinderen vergt veel energie, tijd en oplossend vermogen. Het is zelden gemakkelijk om aan de behoeften van hoogbegaafde kinderen binnen de dagelijkse school- en gezinssituatie tegemoet te komen. In Nederland zijn veel initiatieven om aan de behoeften van hoogbegaafde kinderen tegemoet te komen. Daar is Metavidu als expertisecentrum een voorbeeld van.

De doelstelling van de Metavidu Plusgroep is tegemoet komen aan de specifieke behoeften van hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied, door:

• ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau te bieden; (cognitief aspect);
• alle kinderen de gelegenheid te bieden met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken (sociaal aspect);
• de emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren en (binnen de mogelijkheden) eventuele blokkades op te heffen (emotioneel aspect);
• te stimuleren dat de creatieve capaciteiten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien (creativiteitsaspect).

Gebleken is dat het deelnemen aan een Plusgroep vaak een zeer gunstig effect heeft op het welbevinden en de harmonieuze ontwikkeling van een hoogbegaafd kind. Alles wat in de de Metavidu Plusgroep wordt aangeboden is om een extra verrijking te bieden, aanvullend op wat het kind op school doet: de Plusgroep is dus geen vervanging van de school, maar een aanvulling.

Vanuit Metavidu bieden wij bij voldoende aanmeldingen plusgroepen aan op de eigen locatie van ons expertisecentrum, in de zogeheten Parelgroepen. Tevens bieden wij plusklassen en plusklas-ondersteuning binnen de scholen in Almere.

Deelname aan de Metavidu Plusgroep

Om deel te kunnen nemen aan de Metavidu Plusgroep is een zeer begaafde score heeft op de IQ test niet noodzakelijk; niet alle kinderen zijn te testen. Dit gegeven kunnen we alsnog vaststellen op een later moment door middel van een psychologisch of orthopedagogisch onderzoek.

Een kind beschikt in ieder geval over:

• een bovengemiddelde mate van creativiteit op een bepaald terrein (zie de theorie van Gardner);
• een groot doorzettingsvermogen, een onophoudelijke mate van energie en vasthoudendheid, waarmee het kind zich op bepaalde zaken stort;
• Zijnskenmerken hoogbegaafdheid waaronder perfectionisme, sterk gevoel voor rechtvaardigheid, hypergevoeligheid en/of een kritische instelling.

Hoewel niet alle kenmerken altijd even duidelijk aanwezig zullen zijn, bv. als gevolg van langdurig onderpresteren of het zich langdurig hebben moeten aanpassen, moet de verwachting wel duidelijk aanwezig zijn, dat het kind er in beginsel de beschikking over heeft.

Wanneer een kind meedoet aan de Metavidu Plusgroep wordt ons aanbod gevolgd gedurende het gehele schooljaar, of bij tussentijdse instroom, voor de rest van het schooljaar.

Programma van de Metavidu Plusgroep

In beginsel bestaat iedere Plusgroep-bijeenkomst uit een drietal hoofdactiviteiten:

  1. Het sociaal emotionele aspect speelt een belangrijke rol tijdens de activiteiten van de Plusgroep. Emoties waar kinderen mee te maken (kunnen) krijgen worden benoemd, herkend, uitgebeeld en mogelijke reacties en gevolgen worden besproken. Hierdoor wordt het proces van herkenning om wie zij zijn bevorderd. Het hoogbegaafde kind is anders dan het gemiddelde kind waardoor o.a. onzekerheid meer de ruimte krijgt om zich te manifesteren. Dit alles kan een remmende invloed hebben op het ontwikkelen van de eigen individualiteit. Juist daarom is het zo fijn dat zij een dagdeel per week ontwikkelingsgelijken kunnen ontmoeten. Dat versterkt hun zelfbeeld, nodigt uit tot vriendschap en maakt dat zij zich (h)erkend voelen en zich met anderen kunnen meten.
  2. Daarnaast is er aandacht voor creativiteit/expressie, onder andere door middel van tekenen, schilderen, muziek, knutselen en toneel/drama. Immers, creativiteit is heel belangrijk bij hoogbegaafde kinderen. Ook wordt de fysieke/motorische ontwikkeling gestimuleerd door bijvoorbeeld dansen en lichaamsoefeningen. Dit vormt vooral een belangrijk onderdeel voor kinderen die een verbaal-performaal (niet-verbaal) kloof hebben (en veelal een minder sterke motorische ontwikkeling hebben). In een veilige omgeving wordt hen geleerd om tegen hun grenzen aan te lopen en uiteindelijk zelfs om hun eigen grenzen te verleggen!
  3. En natuurlijk is er ruim de tijd om individueel of in groepsverband aan uitdagende projecten te werken, waarbij aangesloten wordt bij de motivatie en interesses van de kinderen zelf.

Voorbeelden van thema’s waar de kinderen aan werken zijn:

• het heelal/de planeten;
• poëzie, mythen en sagen;
• filosofie;
• het functioneren van het menselijk lichaam;
• het klimaat;
• schilderkunst;
• Romeinen, Grieken, Vikingen;
• Rembrandt, Van Gogh;
• Energie;
• Gezondheid;
• Architectuur;
• robotica en mechanica;
• Professoren Practicum;
• Vreemde talen

Begeleiding Plusgroep

Ons uitgangspunt is: ieder kind is zichzelf, maar het is wel anders dan de meeste kinderen. Met dat anders-zijn moet het kind leren omgaan. Hierin willen wij in de begeleiding een bijdrage leveren. Dat gebeurt voornamelijk in onze Plusgroepen. Fundamenteel hierin is het opbouwen van een sterk en positief zelfbeeld. Het is van belang dat het kind zichzelf beter gaat begrijpen en zichzelf gaat accepteren en waarderen zoals het is.
Voor elk kind ziet een traject er weer anders uit, maar de basis van elke begeleiding is:

• ruimte voor het kind om zichzelf te zijn;
• acceptatie van het kind als persoon;
• waardering van het kind (niet alleen van zijn prestaties);
• aanmoediging en ondersteuning van alle pogingen;
• vertrouwen in de vermogens van het kind.

Werkvormen die gebruikt worden zijn heel divers en kunnen o.a. zijn:

• gesprekken
• spelsituaties
• drama/rollenspel
•lichaamsoefeningen/dans
•ontspanningstechnieken
• creatieve uitingen (tekenen, schilderen, etc.)
• kaartspellen (bijv. om eigen kwaliteiten te rangschikken)
• denksleutels
• opdrachten voor thuis
• volgen van workshops
• Werkbezoeken

De leiding van de Metavidu plusgroep is in handen van een ervaren en deskundige medewerker, geholpen door een assistent. Voor ondersteuning en begeleiding van de leiding van de Metavidu Plusgroep is ook een in hoogbegaafdheid gespecialiseerde psycholoog of orthopedagoog beschikbaar.

Onze groepen zijn niet groter dan 12 kinderen. Begeleiding in de vorm van therapie-verlening bieden wij als extra optie naast deelname aan de Metavidu Plusgroep. Zie hiervoor de pagina Diensten.