Header foto
Diensten voor scholen

Advies, coaching, workshops en training van leerkrachten

De professionals van Metavidu kunnen gericht advies geven in een specifieke situatie of over hoogbegaafdheid in het algemeen. Dit kan in de vorm van een kort consult, wanneer uitgebreidere begeleiding wenselijk is kunnen wij dit bieden in de vorm van coaching, workshops en training voor leerkrachten. Het is mogelijk op een bepaald moment hierbij ook ouders of kinderen te betrekken.

Observatie in de klas

Wanneer er vermoedens zijn van hoogbegaafdheid (vanuit school of ouder(s) of verzorgers) en er in de klas of thuis gedragskenmerken zijn waaruit blijkt dat het kind niet lekker in zijn/haar vel zit, kunnen wij vanuit Metvavidu een observatie doen in de klas. Er blijkt dan vaak dat met een aantal kleine tips al grote resultaten kunnen worden bereikt. Er ontstaat duidelijkheid voor de leerkracht, het hoogbegaafde kind en de klas.

Individuele leerlijn schrijven

Wanneer een hoogbegaafd kind een grote voorsprong laat zien is versnellen een optie. Maar niet altijd is een hogere groep passend voor het kind. En wanneer het wel passend is, is dit maar tijdelijk zo omdat de snelle ontwikkeling door zal gaan in de nieuwe groep. Wanneer het kind een asynchrone ontwikkeling heeft, op verschillende gebieden op een heel ander niveau zit, is het bijna onmogelijk om “gewoon” te versnellen. In deze situaties kan het een uitkomst zijn om een individuele leerlijn te volgen. Hiermee krijgt het hoogbegaafde kind passend aanbod maar kan tegelijkertijd deel van de groep blijven. Metavidu kan deze leerlijn specifiek voor een kind schrijven en bijhouden, rekening houdend met de mogelijkheden van kind, school en thuis.

Diagnostiek en IQ testen

Wanneer er meer duidelijkheid nodig of wenselijk is door middel van een IQ test of diagnostiek, kan een kind bij ons aangemeld worden. Wij doen dan een uitgebreide intake en voeren gesprekken met het kind zelf, met de leerkracht en de ouder(s) of verzorger(s). Wij willen naast een testuitslag ook een breder beeld schetsen om alles in de context te kunnen plaatsen. Wij geven dan ook advies en bruikbare handvatten om in praktijk te brengen. Wanneer extra ondersteuning naar aanleiding van een testuitslag gewenst is, kunnen wij dat verder begeleiden.

Didactisch onderzoek

Wanneer het niet duidelijk is op welk niveau een kind zit, kunnen wij vanuit Metavidu een didactisch onderzoek doen. Wanneer het niveau vastgesteld is, kan de lesstof beter afgestemd worden op de behoefte.

Arrangement

Wanneer meer of langdurige begeleiding gewenst is kan voor een kind of team een arrangement worden afgenomen. Er is dan sprake van blijvende betrokkenheid en begeleiding binnen een pakket. Dit kan flexibel worden ingezet. De samenstelling van een arrangement gaat naar wens en behoefte en dus altijd in overleg.

Plusklas op locatie geven of helpen opzetten

Metavidu biedt plusklassen vanaf 2 jaar. Het is belangrijk dat hoogbegaafde peuters en kleuters al vanaf het begin voldoende uitdaging krijgen zodat zij leren leren en om onderpresteren en/of gedragsproblemen (thuis of op school) te voorkomen. Wij bieden plusklassen aan in het pand van Metavidu, maar het is ook mogelijk dit op locatie van de school te doen. Metavidu kan de plusklas geven, maar ook helpen met opzetten van een eigen plusklas binnen de school. Wij helpen dan met de inhoud van de plusklassen maar ook met de aanpak en manier van lesgeven. Door onze begeleiding wordt het mogelijk zelfstandig de plusklassen voort te zetten. Metavidu blijft dan beschikbaar voor advies.

Doelstelling van de Metavidu Plusgroep

Onze Metavidu Plusgroep is een plek waar een kind zichzelf kan zijn, zich niet hoeft aan te passen of hoeft in te houden. Het is een plek waar het kind zich gezien en geaccepteerd voelt. In onze Metavidu Plusgroep ontdekt een kind dat er ook andere kinderen zijn die hetzelfde in elkaar zitten, die op dezelfde manier denken. Er is herkenning. De werkhouding verbetert doordat het kind hier ontdekt dat er ook dingen zijn die het niet in één keer (perfect) kan, maar waar het zich echt voor moet inspannen. Als gevolg hiervan nemen de motivatie, het zelfvertrouwen en het plezier toe: het kind komt beter in zijn vel te zitten.
Een hoogbegaafd kind is een kind zoals alle andere kinderen, echter is het ook een kind met bijzondere capaciteiten bijvoorbeeld op het gebied van intelligentie, sport, muziek en/of kunstzinnigheid. Het is een uiterst creatief ingesteld kind, dat originele oplossingen voor problemen vindt. En het is ook een kind met een haast grenzeloze nieuwsgierigheid en een sterke gedrevenheid om taken tot een goed einde te brengen. Een hoogbegaafd kind heeft specifieke behoeften, zowel intellectueel als in sociaal-emotioneel opzicht.
Voldoen aan de behoeften van hoogbegaafde kinderen vergt veel energie, tijd en oplossend vermogen. Het is zelden gemakkelijk om aan de behoeften van hoogbegaafde kinderen binnen de dagelijkse school- en gezinssituatie tegemoet te komen. In Nederland zijn veel initiatieven om aan de behoeften van hoogbegaafde kinderen tegemoet te komen. Daar is Metavidu als expertisecentrum een voorbeeld van.
De doelstelling van de Metavidu Plusgroep is tegemoet komen aan de specifieke behoeften van hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied, door:
ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau te bieden; (cognitief aspect);
alle kinderen de gelegenheid te bieden met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken (sociaal aspect);
de emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren en (binnen de mogelijkheden) eventuele blokkades op te heffen (emotioneel aspect);
te stimuleren dat de creatieve capaciteiten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien (creativiteitsaspect).

Gebleken is dat het deelnemen aan een Plusgroep vaak een zeer gunstig effect heeft op het welbevinden en de harmonieuze ontwikkeling van een hoogbegaafd kind. Alles wat in de de Metavidu Plusgroep wordt aangeboden is om een extra verrijking te bieden, aanvullend op wat het kind op school doet: de Plusgroep is dus geen vervanging van de school, maar een aanvulling.
Vanuit Metavidu bieden wij plusgroepen aan op de eigen locatie van ons expertisecentrum, in de zogeheten Parelgroepen. Tevens bieden wij plusklassen en plusklasondersteuning binnen de scholen in Almere.

Deelname aan de Metavidu Plusgroep

Om deel te kunnen nemen aan de Metavidu Plusgroep is een zeer begaafde score heeft op de IQ test niet noodzakelijk. Niet alle kinderen zijn te testen. Dit gegeven kunnen we alsnog vaststellen op een later moment door middel van een psychologisch of orthopedagogisch onderzoek.
Een kind beschikt in ieder geval over:
een bovengemiddelde mate van creativiteit op een bepaald terrein (zie de theorie van Gardner);
een groot doorzettingsvermogen, een onophoudelijke mate van energie en vasthoudendheid, waarmee het kind zich op bepaalde zaken stort;
Zijnskenmerken hoogbegaafdheid waaronder perfectionisme, faalangst, sterk gevoel voor rechtvaardigheid, hypergevoeligheid (overexcitabilities), kritische instelling
Hoewel niet alle kenmerken altijd even duidelijk aanwezig zullen zijn, bv. als gevolg van langdurig onderpresteren of het zich langdurig hebben moeten aanpassen, moet de verwachting wel duidelijk aanwezig zijn, dat het kind er in beginsel de beschikking over heeft.
Wanneer een kind meedoet aan de Metavidu Plusgroep wordt ons aanbod gevolgd gedurende het gehele schooljaar, of bij tussentijdse instroom, voor de rest van het schooljaar.

Programma van de Metavidu Plusgroep

In beginsel bestaat iedere Plusgroep-bijeenkomst uit een drietal hoofdactiviteiten:
1Het sociaal emotionele aspect speelt een belangrijke rol tijdens de activiteiten van de Plusgroep. Emoties waar kinderen mee te maken (kunnen) krijgen worden benoemd, herkend, uitgebeeld en mogelijke reacties en gevolgen worden besproken. Hierdoor wordt het proces van herkenning om wie zij zijn bevorderd. Het hoogbegaafde kind is anders dan het gemiddelde kind waardoor o.a. onzekerheid meer de ruimte krijgt om zich te manifesteren. Dit alles kan een remmende invloed hebben op het ontwikkelen van de eigen individualiteit. Juist daarom is het zo fijn dat zij een dagdeel per week ontwikkelingsgelijken kunnen ontmoeten in de Metavidu Plusgroep. Dat versterkt hun zelfbeeld, nodigt uit tot vriendschap en maakt dat zij zich (h)erkend voelen en zich met anderen kunnen meten.
2Daarnaast is er aandacht voor creativiteit/expressie, onder andere door middel van tekenen, schilderen, muziek, knutselen en toneel/drama. Immers, creativiteit is heel belangrijk bij hoogbegaafde kinderen. Ook wordt de fysieke/motorische ontwikkeling gestimuleerd door bijvoorbeeld dansen en lichaamsoefeningen. Dit vormt vooral een belangrijk onderdeel voor kinderen die een verbaal-performaal kloof hebben (en veelal een minder sterke motorische ontwikkeling hebben). In een veilige omgeving wordt hen geleerd om tegen hun grenzen aan te lopen en uiteindelijk zelfs om hun eigen grenzen te verleggen!
3En natuurlijk is er ruim de tijd om individueel of in groepsverband aan uitdagende projecten te werken, waarbij aangesloten wordt bij de motivatie en interesses van de kinderen zelf.
Voorbeelden van thema’s waar de kinderen aan werken zijn:

het heelal/de planeten;
poëzie, mythen en sagen;
filosofie;
het functioneren van het menselijk lichaam;
het klimaat;
schilderkunst;
Romeinen, Grieken, Vikingen;
Rembrandt, Van Gogh;
Energie;
Gezondheid;
Architectuur;
robotica en mechanica;
Professoren Practicum;
Vreemde talen

Begeleiding van de Metavidu Plusgroep

Ons uitgangspunt is: ieder kind is zichzelf, maar het is wel anders dan de meeste kinderen. Met dat anders-zijn moet het kind leren omgaan. Hierin willen wij in de begeleiding een bijdrage leveren. Dat gebeurt voornamelijk in onze Plusgroepen. Fundamenteel hierin is het opbouwen van een sterk en positief zelfbeeld. Het is van belang dat het kind zichzelf beter gaat begrijpen en zichzelf gaat accepteren en waarderen zoals het is.
Voor elk kind ziet een traject er weer anders uit, maar de basis van elke begeleiding is:
ruimte voor het kind om zichzelf te zijn;
acceptatie van het kind als persoon;
waardering van het kind (niet alleen van zijn prestaties);
aanmoediging en ondersteuning van alle pogingen;
vertrouwen in de vermogens van het kind.

Werkvormen die gebruikt worden zijn heel divers en kunnen o.a. zijn:

gesprekken
spelsituaties
drama/rollenspel
lichaamsoefeningen/dans
ontspanningstechnieken
creatieve uitingen (tekenen, schilderen, etc.)
kaartspellen (bijv. om eigen kwaliteiten te rangschikken)
denksleutels
opdrachten voor thuis
volgen van workshops
Werkbezoeken

De leiding van de Metavidu plusgroep is in handen van een ervaren en deskundige medewerker van Metavidu, geholpen door een assistent. Voor ondersteuning en begeleiding van de leiding van de Metavidu Plusgroep is ook een in hoogbegaafdheid gespecialiseerde psycholoog of orthopedagoog beschikbaar.
Onze groepen zijn niet groter dan 12 kinderen. Begeleiding in de vorm van therapie-verlening bieden wij als extra optie naast deelname aan de Metavidu Plusgroep.